کادر آموزشی و علمی
 
دبیر ادبیات فارسی :
 
جناب آقای حافظ سلیمی
 
 
دبیر کار و فناوری :
 
جناب آقای مهربان میرابی
 
 
دبیر عربی :
 
جناب آقای خلیلی
 
دبیر ریاضیات :
 
جناب آقای میثم نقی لو
 
 
دبیر زبان انگلیسی :
 
جناب آقای رضا حسین زاده
 
 
دبیر علوم تجربی :
 
جناب آقای غفوری
 
 
دبیر دینی :
 
جناب آقای مهرداد قدردان و مرزبان ایزد
 
 
دبیر تفکر و سبک زندگی:
 
جناب آقای رضا حسین زاده
 
 
دبیر مطالعات اجتماعی :
 
 جناب آقای محمد موسی خان
 
 
 
 
 
 
     
 
     
تبریک تولد